ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij anders vermeld:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Dag: kalenderdag.

Pyrolyze: het bedrijf Pyrolyze, gevestigd aan de Markenhaven 28 in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68972849.

Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, die met Pyrolyze een overeenkomst wenst aan te gaan.

Website: naam van de website van Pyrolyze, zijnde www.pyrolyze.com.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Pyrolyze en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens de opdrachtgever. Voor zover de klant (ook) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze bijzondere algemene voorwaarden eveneens van toepassing verklaard op de overeenkomst tussen de klant en Pyrolyze.
 2. Indien de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Pyrolyze van toepassing verklaart of daarnaar verwijst, worden deze algemene voorwaarden door Pyrolyze niet aanvaard. De Algemene Voorwaarden van Pyrolyze prevaleren, tenzij in een eerder stadium uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De algemene voorwaarden worden vooraf aan de klant verstrekt en kunnen via de website worden ingezien en ook als PDF-bestand op de website worden gedownload. De Algemene voorwaarden worden gratis verstrekt.
 4. Alle ten gunste van Pyrolyze overeengekomen bepalingen van deze algemene voorwaarden en van eventuele nadere overeenkomsten, zijn mede van toepassing op door Pyrolyze ingeschakelde, ingeschakelde of ingeschakelde derden.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met personen die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Aanbiedingen/voorstellen

 1. Alle aanbiedingen/voorstellen kwalificeren als een vrijblijvend aanbod en/of offerte en kunnen altijd worden herroepen, ook als er een termijn voor aanvaarding in is opgenomen. Voorstellen/offertes kunnen ook binnen zeven dagen na ontvangst door Pyrolyze schriftelijk worden herroepen, in welk geval geen overeenkomst tot stand komt.
 2. Aanbiedingen/voorstellen kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard (inclusief aanvaarding per fax of langs elektronische weg). Pyrolyze is echter gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de klant een bestelling plaatst op de website van Pyrolyze, is deze bestelling definitief wanneer de klant op de bestelknop klikt of een bevestiging van zijn bestelling per e-mail ontvangt. Zodra de klant van Pyrolyze een bevestiging per e-mail ontvangt, komt er een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
 3. Informatie die is opgenomen in reclamemateriaal in de ruimste zin des woords, zoals catalogi, prijslijsten, brochures en websites van derden, zijn voor Pyrolyze nimmer bindend.
 4. Behoudens schriftelijke overeenkomsten waarin uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn specificaties van afmetingen, gewicht en andere informatie schattingen, zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk.

Prijzen

 1. Alle door Pyrolyze verstrekte prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren die bekend zijn op het moment van het uitbrengen van een offerte/voorstel.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Pyrolyze opgegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 3. Pyrolyze is gerechtigd de prijzen of gedeelten daarvan voor nog niet geleverde of betaalde producten en/of diensten aan te passen wegens wijzigingen van prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten en valutakoersen.
 4. Pyrolyze is gerechtigd de prijzen met onmiddellijke ingang aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Betaling

 1. Pyrolyze is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 2. Indien de levering in gedeelten geschiedt, kan elk gedeelte afzonderlijk door Pyrolyze in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. In geval van betalingsverzuim is Pyrolyze bevoegd de uitvoering van de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 4. Alle betalingen worden overgemaakt naar een door Pyrolyze opgegeven Nederlands bankrekeningnummer.
 5. Alle betalingen die van de klant worden ontvangen, worden eerst aangewend voor de betaling van alle kosten, uitgaven en opgelopen en onbetaalde interesten en vervolgens voor de terugbetaling van de oudste achterstallige facturen, zelfs indien de klant verklaart dat deze betaling betrekking heeft op andere achterstallige facturen.
 6. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op verrekeningvan enig door Pyrolyze verschuldigd bedrag. De klant heeft geen recht op verrekening.
 7. Het overmaken van betalingen door de klant aan Pyrolyze via elektronische middelen, inclusief via internet en met creditcards, gebeurt op eigen risico van de klant. Pyrolyze is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever die verband houdt met of het gevolg is van dergelijke betalingen langs elektronische weg. Het verstrekken van creditcardgegevens door de klant aan Pyrolyze via internet of anderszins is voor eigen risico van de klant.
 8. Pyrolyze behoudt zich het recht voor om een voorschot van 50 tot 100 procent te vragen aan nieuw geregistreerde ondernemingen.

Rekeningen en registratie

 1. De klant kan een account aanmaken of zich op een andere manier registreren op de Website. Pyrolyze behoudt zich het recht voor om een dergelijke registratie te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld in geval van onregelmatigheden.
 2. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden doorgegeven. De klant is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens, zelfs als dit buiten zijn medeweten gebeurt.
 3. De klant dient Pyrolyze onmiddellijk te waarschuwen indien hij vermoedt dat zijn inloggegevens bekend zijn bij een onbevoegde derde of in geval van onregelmatigheden.
 4. De klant mag niet meer dan één account aanmaken of beheren. Bovendien is het de klant niet toegestaan zich (opnieuw) te registreren of een account te beheren nadat Pyrolyze het verzoek van de klant om een account aan te maken heeft geweigerd of na annulering van de registratie.

Levering

 1. De plaats van levering is te allen tijde – tenzij schriftelijk anders vermeld – de feitelijke vestigingsplaats van de klant of de vestigingsplaats die tijdens het bestelproces is opgegeven en/of de vestigingsplaats van de partij bij de overeenkomst.
 2. De leveringsvoorwaarden in offertes/aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar eer en geweten gegeven. Ze zullen zoveel mogelijk worden nageleefd, maar kunnen nooit worden beschouwd als een definitieve datum.
 3. De opdrachtgever is verplicht Pyrolyze in staat te stellen de levering uit te voeren.
 4. De klant garandeert voor eigen rekening en risico:
 5. om de ondersteuning te bieden die Pyrolyze nodig heeft om de voorstelling uit te voeren;
 6. om de bestelde producten en/of diensten te kopen; en
 7. zodat de levering kan plaatsvinden onder gemiddelde werkomstandigheden, tijdens gemiddelde werkuren van 8.00 tot 18.00 uur.
 8. Indien de bestelde producten en/of diensten aan de klant worden aangeboden, maar levering niet mogelijk is doordat de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van lid 3 en 4 van dit artikel, wordt de levering als geweigerd beschouwd. Vanaf dit moment is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling van Pyrolyze nodig is. De dag van weigering van de levering wordt beschouwd als de leveringsdatum van de bestelde producten en/of diensten. Vanaf dit moment zijn de producten op eigen risico van de klant zoals vermeld onder Artikel ‘Risico-overgang’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Onverminderd de verplichting tot betaling is de opdrachtgever gerechtigd tot vergoeding van de schade die Pyrolyze als gevolg van de onder lid 8 van dit artikel bedoelde weigering heeft geleden, waaronder begrepen de kosten van opslag en transport. De transportkosten zijn gebaseerd op lokaal gangbare tarieven.

Risico-overdracht

Niettegenstaande de inhoud van de tussen Pyrolyze en de opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot de kosten van transport en verzekering, zijn de producten voor risico van Pyrolyze, tot op het moment dat deze producten in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever ingeschakelde derde zijn door middel van het tekenen van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of feitelijke aflevering.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de door Pyrolyze aan de opdrachtgever geleverde producten gaat op de opdrachtgever over, zodra de opdrachtgever heeft voldaan aan alle voorwaarden die Pyrolyze kan stellen op grond van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de daarmee samenhangende verrichte diensten of werkzaamheden.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de opdrachtgever gerechtigd de van Pyrolyze ontvangen producten te gebruiken voor zijn normale bedrijfsuitoefening.
 3. Het is de klant niet toegestaan producten die ondereigendomsvoorbehoud zijn geleverd te bezwaren, te verpanden, in zekerheid over te dragen en/of in bruikleen te geven en/of in licentie te geven.) op welke manier dan ook. Bovendien mag de klant de producten niet wijzigen in op welke manier dan ook.
 4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, is Pyrolyze gerechtigd de producten die aan Pyrolyze toebehoren op kosten van de opdrachtgever terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden.

Klachtrecht

 1. Tijdens of direct na de levering dient de klant te onderzoeken of de geleverde producten en/of de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Indien de opdrachtgever voornoemde inspectie niet heeft uitgevoerd of Pyrolyze niet binnen de hierna genoemde toepasselijke termijn schriftelijk heeft geïnformeerd over de gebreken, verliest de opdrachtgever zijn recht op reclame.
 3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de levering en/of het verrichten van de betreffende dienst schriftelijk aan Pyrolyze te worden gemeld.
 4. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk nadat de klant ze heeft ontdekt schriftelijk worden gemeld, maar uiterlijk binnen twee maanden na levering van de producten en/of het uitvoeren van de service.
 5. Producten die onder de aanspraak vallen mogen alleen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Pyrolyze aan Pyrolyze worden geretourneerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van de originele verpakking. Retourzendingen moeten te allen tijde plaatsvinden volgens de instructies van Pyrolyze. Pyrolyze behoudt zich het recht voor een adres aan te wijzen waarnaar het product waarop de klacht betrekking heeft, moet worden gezonden.
 6. Indien er naar het oordeel van Pyrolyze sprake is van terecht ingediende klachten, is Pyrolyze gehouden, zulks te harer keuze en rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever en de aard van de klacht, hetzij de geleverde producten en/of verrichte diensten te vervangen/ruilen, hetzij een prijskorting te verlenen.
 7. Het recht op reclamatie vervalt indien het geleverde product niet in dezelfde staat verkeert als tijdens de levering.
 8. Klachten over facturen moeten binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk worden ingediend.

Aansprakelijkheid

 1. De in lid 1 van dit artikel genoemde beperking geldt ook indien Pyrolyze uit andere hoofde dan deze overeenkomst door de opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld.
 2. Directe schade betekent uitsluitend:
 3. alle redelijke kosten die een partij moet maken om het verzuim van de andere partij te herstellen teneinde de overeenkomst na te komen. Deze schade wordt echter niet vergoed als de andere partij de overeenkomst heeft beëindigd.
 4. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade als bedoeld in de Voorwaarden; en/of
 5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Voorwaarden.
 6. Pyrolyze is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en alle schade die niet valt onder directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 7. In geval van opzet of grove schuld van de bestuurders of managers van Pyrolyze is de beperking van aansprakelijkheid niet van toepassing.
 8. Pyrolyze is nimmer aansprakelijk voor de materialen die op grond van de overeenkomst door de opdrachtgever aan Pyrolyze ter beschikking zijn gesteld. Het is verplicht voor de klant om een toereikende verzekering af te sluiten voor deze materialen.
 9. Onverminderd het bovenstaande is Pyrolyze niet aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen of ondeskundig of oneigenlijk gebruik van de geleverde producten door de opdrachtgever.

Software

 1. Bij aankoop van een nieuw softwareproduct krijgt de klant een duurzame gegevensdrager (cdrom, etc.), de bijbehorende documentatie (indien beschikbaar) en een licentie in overeenstemming met de licentievoorwaarden van de fabrikant.
 2. De klant gaat automatisch akkoord met de bijbehorende licentievoorwaarden door de software voor de eerste keer te gebruiken. De intellectuele eigendomsrechten van het product blijven volledig bij de licentiegever. Alle rechten van de genoemde en gebruikte productnamen, merken, logo’s etc., gebruikt door Pyrolyze behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Met betrekking tot het gebruik van de producten zal de klant alle rechten van derden respecteren.
 3. Het installeren van nieuwe software en het aanpassen van reeds geïnstalleerde software brengt het risico van gegevensverlies met zich mee. De klant moet de nodige maatregelen nemen om gegevensverlies te voorkomen. Pyrolyze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de installatie of wijziging van nieuwe software.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Pyrolyze, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aansprakelijkheden jegens één of meer derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade is veroorzaakt of toegebracht door Pyrolyze of door de door Pyrolyze ingeschakelde derden (hulppersonen), door hulpmaterialen of de voltooide Opdracht. Daarnaast vrijwaart de klant Pyrolyze, voor zover wettelijk toegestaan, tegen alle aansprakelijkheden van derden in verband met inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 2. De klant zorgt voor een adequate verzekering van de hierboven genoemde risico’s en aansprakelijkheden.
 3. De klant is altijd verplicht om alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum te beperken.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien de nakoming door Pyrolyze of de afname door de opdrachtgever door overmacht meer dan een maand wordt vertraagd, is iedere partij – met uitsluiting van verdere rechten – gerechtigd de overeenkomst te ontbinden conform de wet. Alles wat reeds volgens de overeenkomst is uitgevoerd, wordt pro rata tussen de partijen verrekend.
 2. Onder overmacht ten opzichte van Pyrolyze wordt in ieder geval begrepen de omstandigheid dat een prestatie (daaronder begrepen een prestatie van de opdrachtgever) die van belang is voor de door Pyrolyze te verrichten prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk is verricht;
 1. stakingen;
 2. verkeersbelemmeringen;
 3. handelingen van de overheid die Pyrolyze verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of naar behoren na te komen;
 4. rellen, onlusten, oorlogen;
 5. extreme weersomstandigheden;
 6. brand; en/of
 7. transportstoringen.

 

 1. Indien zich een onvoorziene omstandigheid van dien aard voordoet, waarvan de opdrachtgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakoming niet van Pyrolyze mag verwachten, kan de rechter op verzoek van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Retentierecht

Pyrolyze is gerechtigd alle producten van de opdrachtgever, die Pyrolyze voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Pyrolyze, waarmee de betreffende producten direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Indien Pyrolyze de controle verliest over producten die onder dit recht vallen, is Pyrolyze gerechtigd deze producten op te eisen alsof Pyrolyze de eigenaar was.

Beëindiging

 1. Elke partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen in de gevallen zoals hieronder beschreven en voor zover hieronder toegekend:

 

 1. indien de wederpartijsurseance van betaling heeft aangevraagd, indien de wederpartij surseance van betaling heeft verkregen of indien de wederpartijfailliet is verklaard;
 2. in het geval dat het bedrijf van de andere partij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd(opheffing);
 3. als het bedrijf van de andere partij fuseert of wordt overgenomen(fusie of overname);
 4. indien een substantieel deel van de activa van de andere partij in beslag wordt genomen en/of(beslaglegging);
 5. indien zich andere omstandigheden voordoen waardoor voortzetting van het bedrijf redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 

 1. Elke partij heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de andere partij – na een schriftelijke ingebrekestelling die zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk is en een voorstel bevat voor een redelijke termijn om de gebreken te verhelpen of te herstellen – toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar essentiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, mits de gebreken de beëindiging rechtvaardigen.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst zijn de vorderingen van Pyrolyze van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Indien Pyrolyze de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Pyrolyze haar aanspraken uit de Nederlandse wet en overeenkomst.
 3. In ieder geval behoudt Pyrolyze het recht om (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Intellectueel eigendom

 1. Pyrolyze garandeert dat de door haar geleverde producten geen inbreuk maken op Nederlandse octrooien, modelrechten of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Niettemin zal Pyrolyze, indien zij moet erkennen of indien een Nederlandse rechter in een niet meer voor hoger beroep vatbare procedure bepaalt, dat enig door Pyrolyze geleverd product inbreuk maakt op enig recht van de derde als bedoeld onder lid 1 van dit artikel, zulks te harer keuze, (i) een dergelijk product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op dit recht, (ii) in dit verband een licentierecht verwerven, of (iii) dit product terug te nemen tegen terugbetaling van het betaalde bedrag, verminderd met de gebruikelijke waardeverminderingen, zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden.
 3. Indien de opdrachtgever Pyrolyze niet tijdig of niet volledig informeert over aanspraken van derden als bedoeld in lid 2 van dit artikel, komt de opdrachtgever de in lid 2 van dit artikel bedoelde rechten tot nakoming niet toe en heeft Pyrolyze haar recht ter zake bovendien niet naar behoren kunnen verdedigen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De klant verklaart onherroepelijk, stemt ermee in en garandeert Pyrolyze en de aan haar gelieerde ondernemingen, dat het niet zal onthullen of anderszins direct of indirect, aan derden van welke aard dan ook, enig Vertrouwelijke informatie of Vertrouwelijke bron door Pyrolyze aan een derde verstrekt, of anderszins verkregen, zonder de voorafgaande specifieke schriftelijke toestemming van Pyrolyze.

Vertrouwelijke informatie“betekent, maar is niet beperkt tot, zakelijke en financiële informatie of gegevens, persoonlijke of bedrijfsnamen, contracten geïnitieerd door of met betrekking tot Pyrolyze, en elke aanvulling, verlenging, uitbreiding, wijziging, heronderhandeling, of nieuwe overeenkomst en alle gerelateerde informatie over constructie, engineering of processen, prijzen, vergoedingen, financieringsregelingen, schema’s, en informatie over de identiteit van de investeerders, kopers, kredietverstrekkers, kredietnemers, makelaars, distributeurs, ingenieurs, aannemers, raffinaderijen, fabrikanten, technologie-eigenaars, en specifieke individuele namen, adressen, opdrachtgevers, of telex/fax/telefoonnummers, e-mailadressen, referenties, product- of technologie-informatie, handelsgeheimen, handelsmerken, zakelijke en contractuele relaties, informatie die Pyrolyze verstrekt met betrekking tot derden en alle ideeën, uitvindingen, methoden, bedrijfsprocessen of andere zakelijke en/of technische en niet-technische informatie met betrekking tot de overeenkomst.

Overwegende dat de klant erkent dat met betrekking tot de overeenkomst en in de zaken met Pyrolyze, de klant kan leren van Pyrolyze, (met inbegrip van medewerkers), de identiteit, adres, telefoon, fax, telex nummers van klanten, klanten, leveranciers, makelaars, agenten, mandaten, kopers, distributeurs, ingenieurs, aannemers, raffinaderijen, fabrikanten, technologie-eigenaren, hierna aangeduid als een “Vertrouwelijke bron“die de andere Pyrolyze heeft verworven door aanzienlijke investeringen in tijd, kosten en moeite.

Overdracht

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit enige met Pyrolyze gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van Pyrolyze.

Privacy en veiligheid

 1. Pyrolyze respecteert de privacy van de klant. Pyrolyze behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die aan haar worden doorgegeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant gaat akkoord met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant neemt Pyrolyze passende veiligheidsmaatregelen.
 2. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Pyrolyze.

Slotbepalingen

 1. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan deze afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige overeenkomsten.
 2. De administratie van Pyrolyze geldt als bewijs van inkooporders en aanvragen van de klant, tenzij de klant het tegendeel bewijst. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal Pyrolyze een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Als plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt aangemerkt de plaats waar Pyrolyze is gevestigd.

Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Alle geschillen tussen Pyrolyze en opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst tussen deze partijen, dan wel de ter uitvoering van of in verband met die overeenkomst gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde van het arrondissement van de vestigingsplaats van Pyrolyze, tenzij Pyrolyze en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Op alle overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verbintenissen, tussen Pyrolyze en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is expliciet uitgesloten.