Deze website is eigendom van Pyrolyze.com.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pyrolyze.com. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De informatie op deze website wordt met constante zorg en aandacht behandeld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in Euro excl. BTW. 21% btw en zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig bijgewerkt en/of gewijzigd. Pyrolyze.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Pyrolyze.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Pyrolyze.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Pyrolyze.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.